Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови oвог тима за школску 2023/2024. годину су:
1. Бојана Божић, наставник математике – координатор
2. Биљана Благојевић, директор школе
3. Снежана Соковић, наставник разредне наставе
4. Маријана Михајловић, наставник разредне наставе
5. Марија Шапоњић, наставник биологије
6. Маја Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања
7. Сузана Николић, педагог
8. Наташа Тончев Благојевић, наставник разредне наставе
9. Душица Трајковић, психолог
10. , представник родитеља
11. , представник Ученичког парламента
12. , представник Ученичког парламента
13. , представник локалне заједнице

      У складу са Општим протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и занeмаривања и Приручником за примену посебног протокола школа је формирала Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

      План рада Тима је посебан документ којим се планира рад Тима на остварењу заштите ученика од насиља.

      Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата.

      Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.

Насиље може имати следеће облике:

Ø    Физичко
Ø    Емоционално/психолошко
Ø    Социјално
Ø    Сексуално насиље и злоупотреба деце
Ø    Насиље коришћењем информационих технологија
Ø    Занемаривање и немарно поступање
Ø    Експлоатација

     Главно подручје рада Тима: заштита деце/ученика основно школског узраста од свих облика насиља у школи.

     Наша школа је сертификована школа у UNICEF- ом пројекату ''Моја школа – школа без насиља''.

     Програм пројекта има за циљ смањење насиља над и међу децом и стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој деце. С обзиром на постављени циљ програм је развојни и саставни је део васпитног рада школа.

     Кроз програм се стичу конкретна знања о томе како се проблем насиља може решити учењем техника понашања и  процедура у превазилажењу  конфликта.Тим активностима утичемо на превенцију насиља, злостављања и занемаривања јер наш циљ је превазилажење последица неразумевања.

     Сама реализација програма подразумева спорвођење сета превентивних радионица са ученицима млађих и старијих разреда којима се дефинишу одељенска и школска правила, а ученици обучавају како да препознају насиље и конструктивно реагују на њега.

     Вршњачки тим који се формира од ученика 7. и 8. разреда има улогу промотера и помагача.

     Програмом „Школа без насиљa“, предвиђено је повезивање институција из области здравства, социјалне заштите, унутрашњих послова и др. које су неопходни партнери у формирању такозване спољашње заштитне мреже, као и у примени процедура прописаних Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и посебних протокола.

     Пројекат је саставни део рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

1.1.1.      Основни принципи и циљеви програма заштите ученика

     Омогућавање услова у школи који деци и ученицима обезбеђују живот и рад који доприносе њиховом оптималном максималном развоју;

     Интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који раде у школи или учествују у раду школе;

     Обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност детета /ученика;

     Учешће детета/ученика у свим фазама процеса заштите кроз благовремена и континуирана обавештења на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације и кроз могућност да изразе своје мишљење;

     Протокол се односи на све ученике у школи без обзира на пол, узраст, породични статус, етничко порекло, и било које друге социјалне и индивидуалне карактеристике (боју коже, језик, вероисповест, националност, способности и специфичности детета).

     Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика.

     Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи:

Ø    Спровођење и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања;

Ø    Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни сарадници, административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална заједница) у доношење и развијање програма превенције;

Ø    Подизање нивоа свести свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља;

Ø    Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља;

Ø    Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу;- Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду;

Ø    Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља;

Ø    Сарадња са родитељима путем: родитељских састанака, Савета родитеља, индивидуалних и групних разговора;

Ø    Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи.

      Специфични циљеви у интервенцији:

Ø    Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља;

Ø    Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности спровођења Програма заштите;

Ø    Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака;

Ø    Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља.

1.1.2.      Задаци и активности

    Задаци у области превенције:

Ø    Упознавање са правном регулативом Општим и Посебним протоколом;

Ø    Израда Програма за заштиту деце/ученика од насиља ;

Ø    Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака;

Ø    Развијање и поштовање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-образовних активности;

Ø    Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата;

Ø    Организовање разговора, представа, изложби о безбедности и заштити деце/ученика од насиља;

Ø    Дефиинисање правила понашања и последица кршења правила;

Ø    Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља;

Ø    Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет родитеља, Школски одбор, Ученички парламент, Наставничко веће).

    Задаци у области интервенције:

Ø    Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља;

Ø    Сарадња са релевантним службама;

Ø    Континуирано евидентирање случајева насиља;

Ø    Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере;

Ø    Подршка деци која трпе насиље;

Ø    Рад са децом која врше насиље;

Ø    Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање;

Ø    Саветодавни рад са родитељима.

    Активности у области превенције:

Ø    Превентивне активности треба да буду у складу са циљевима Посебног протокола и предложеним задацима. Превентивне активности креира установа у складу са анализом стања и увидом у присутност насиља у својој средини, а на основу:

Ø    Учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља;

Ø    Заступљености различитих врста насиља ;

Ø    Броја повреда;

Ø    Сигурности објекта, дворишта.

    Активности у области интервенције:

Ø    Да би интервенција у заштити деце/ученика била планирана и реализована на најбољи начин, неопходно је узети у обзир следеће критеријуме:

Ø    Да ли се насиље дешава или постоји сумња;

Ø    Где се дешава (у установи или ван ње);

Ø    Ко су актери насиља, злостављања и занемаривања;

Ø    Облик и интезитет насиља, злостављања и занемаривања.

Ø    На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и одређују поступци и процедуре.

Ø    У складу са проценом нивоа ризика доноси се одлука о начину реаговања:

Ø    Случај се решава у установи;

Ø    Случај решава установа у сарадњи са другим установама;

Ø    Случај се прослеђује надлежним установама.

    Задаци Тима су да:

Ø    Учествују у обуци за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања;

Ø    Информишу и пруже основну обуку за све запослене у школи о превенцији, препознавању и реаговању на насиље;

Ø    Координирају израду и реализацију Програма заштите ученика (превентивне активности);

Ø    Организују упознавање родитеља и ученика са Програмом о заштити ученика;

Ø    Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност ученика;

Ø    Прате и процењују ефекте предузетих мера;

Ø    Сарађују са релевантним установама;

Ø    Организују евидентирање појава насиља;

Ø    Прикупљају документацију;

Ø    Извештавају стручна тела и органе управљања.

1.1.3.      Кораци и поступци при интервенцији

Ø    Откривање

Ø    Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе

Ø    Хитна акција

Ø    Смиривање ситуације

Ø    Прикупљање информација

Ø    Консултације

Ø    Обавештавње стручне службе у школи

Ø    Консултовање са службама изван школе – у зависности од сложености ситуације

    Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању дужна је да реагује.

    Кораци у интервенцији су обавезујући!

Интервенција:

       За ефикасну интервенцију у оквиру саме установе неопходно је успоставити унутрашњу заштитну мрежу и одредити ко, када и на који начин интервенише. Уколико постоји сумња о тежим облицима насиља обавезно се укључују друге институције и тада је реч о спољашњој заштитној мрежи. Непосредни саветодавни рад са децом која трпе и чине насиље обавља психолог школе. Психолог наставља индивидуални рад са децом на измени понашања.

       Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се насиље јавља међу децом, од стране одрасле особе у школи или од стране одрасле особе ван школе:

Ø    Ситуације на првом нивоу, које се дешавају између деце, углавном решава наставник, васпитач, одељенски старешина;

Ø    На другом нивоу ситуација се решава у сарадњи са Тимом у оквиру унутрашње мреже;

Ø    На трећем нивоу неопходно је укључивање спољашње мреже.

Ø    За решавање свих облика насиља које чине одрасли над децом неопходно је укључивање Тима, директора и/или других институција.

Након откривања насиља и обављених консултација Тим доноси одлуку о предузимању акција:

Ø    Информисање родитеља/старатеља ученика (позивају се непосредно после насиља и у време консултација);

Ø    Организовање посебних програма оснаживања деце за конструктивно поступање у ситуацијама насиља;

Ø    Укључивање надлежних служби: Здравствена служба, СУП, ЦЗС (уколико је потребно).

Ø    У случајевима у којима је постојала сумња за насиље одељенки старешина, предметни наставници, стручна служба прате понашање потенцијалних учесника.

Праћење ефеката предузетих мера

     Тим за заштиту ученика од насиља у обавези је да у сарадњи са запосленима у установи и релевантним установама прати ефекте предузетих мера и активности због планирања новог циклуса Програма заштите ученика од насиља.

Потребно је пратити:

Ø    понашање детета које је трпело насиље и детета које је вршило насиље

Ø    како реагују пасивни посматрачи

Ø    шта се дешава у групи, одељењу

Ø    колико родитељи сарађују

Ø    како функционише Тим и унутрашња заштитна мрежа

Ø    колико су друге институције укључене и који су ефекти тога.

1.1.4.      Евиденција и документација

 Евиденцију води:

Ø    Одељенски старешина, наставник, васпитач

Ø    Тим–уколико се укључи у интеграцију

Ø    Стручна служба.

     У обрасце се уписује шта се догодило, ко су учесници, како је пријављено насиље, последице, исходи предузетих корака, како су укључени родитељи, стручна служба итд.

     Разредне старешине и стручна служба у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља, различита запажања о понашању деце, коментаре друге деце, родитеља, колега. Ове белешке се периодично анализирају на нивоу Тима, Одељенског и Наставничког већа и др. Тим за заштиту деце и ученика од насиља води евиденцију о случајевима насиља који захтевају њихово укључивање.

Трговина људима

Листа индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима, 2022.

Водич за примену ревидираних индикатора, 2022.

НОВО ПРОЦЕДУРЕ ОШ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“ У ОДГОВОРУ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ, НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ОШ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Top