Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови oвог тима за школску 2022/2023. годину су:
1. Наташа Тончев Благојевић, наставник разредне наставе – координатор
2. Биљана Благојевић, директор школе
3. Сања Стајић, наставник разредне наставе
4. Драгана Тасић Стојановић, наставник разредне наставе
5. Јелисавета Хрњаковић, наставник физике
6. Невена Петровић наставник математике
7. Сузана Николић, педагог
8. Бојана Божић, наставник математике
9. Душица Трајковић, психолог
10. Сања Малбаша, представник родитеља
11. Исидора Павловић 8/1 - представник Ученичког парламента
12. Николина Рацић 7/3 - представник Ученичког парламента
13. Новица Перић - представник локалне заједнице

      У складу са Општим протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и занeмаривања и Приручником за примену посебног протокола школа је формирала Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

      План рада Тима је посебан документ којим се планира рад Тима на остварењу заштите ученика од насиља.

      Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата.

      Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.

Насиље може имати следеће облике:

Ø    Физичко
Ø    Емоционално/психолошко
Ø    Социјално
Ø    Сексуално насиље и злоупотреба деце
Ø    Насиље коришћењем информационих технологија
Ø    Занемаривање и немарно поступање
Ø    Експлоатација

     Главно подручје рада Тима: заштита деце/ученика основно школског узраста од свих облика насиља у школи.

     Наша школа је сертификована школа у UNICEF- ом пројекату ''Моја школа – школа без насиља''.

     Програм пројекта има за циљ смањење насиља над и међу децом и стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој деце. С обзиром на постављени циљ програм је развојни и саставни је део васпитног рада школа.

     Кроз програм се стичу конкретна знања о томе како се проблем насиља може решити учењем техника понашања и  процедура у превазилажењу  конфликта.Тим активностима утичемо на превенцију насиља, злостављања и занемаривања јер наш циљ је превазилажење последица неразумевања.

     Сама реализација програма подразумева спорвођење сета превентивних радионица са ученицима млађих и старијих разреда којима се дефинишу одељенска и школска правила, а ученици обучавају како да препознају насиље и конструктивно реагују на њега.

     Вршњачки тим који се формира од ученика 7. и 8. разреда има улогу промотера и помагача.

     Програмом „Школа без насиљa“, предвиђено је повезивање институција из области здравства, социјалне заштите, унутрашњих послова и др. које су неопходни партнери у формирању такозване спољашње заштитне мреже, као и у примени процедура прописаних Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и посебних протокола.

     Пројекат је саставни део рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

1.1.1.      Основни принципи и циљеви програма заштите ученика

     Омогућавање услова у школи који деци и ученицима обезбеђују живот и рад који доприносе њиховом оптималном максималном развоју;

     Интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који раде у школи или учествују у раду школе;

     Обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност детета /ученика;

     Учешће детета/ученика у свим фазама процеса заштите кроз благовремена и континуирана обавештења на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације и кроз могућност да изразе своје мишљење;

     Протокол се односи на све ученике у школи без обзира на пол, узраст, породични статус, етничко порекло, и било које друге социјалне и индивидуалне карактеристике (боју коже, језик, вероисповест, националност, способности и специфичности детета).

     Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика.

     Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи:

Ø    Спровођење и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања;

Ø    Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни сарадници, административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална заједница) у доношење и развијање програма превенције;

Ø    Подизање нивоа свести свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља;

Ø    Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља;

Ø    Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу;- Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду;

Ø    Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља;

Ø    Сарадња са родитељима путем: родитељских састанака, Савета родитеља, индивидуалних и групних разговора;

Ø    Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи.

      Специфични циљеви у интервенцији:

Ø    Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља;

Ø    Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности спровођења Програма заштите;

Ø    Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака;

Ø    Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља.

1.1.2.      Задаци и активности

    Задаци у области превенције:

Ø    Упознавање са правном регулативом Општим и Посебним протоколом;

Ø    Израда Програма за заштиту деце/ученика од насиља ;

Ø    Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака;

Ø    Развијање и поштовање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-образовних активности;

Ø    Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата;

Ø    Организовање разговора, представа, изложби о безбедности и заштити деце/ученика од насиља;

Ø    Дефиинисање правила понашања и последица кршења правила;

Ø    Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља;

Ø    Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет родитеља, Школски одбор, Ученички парламент, Наставничко веће).

    Задаци у области интервенције:

Ø    Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља;

Ø    Сарадња са релевантним службама;

Ø    Континуирано евидентирање случајева насиља;

Ø    Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере;

Ø    Подршка деци која трпе насиље;

Ø    Рад са децом која врше насиље;

Ø    Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање;

Ø    Саветодавни рад са родитељима.

    Активности у области превенције:

Ø    Превентивне активности треба да буду у складу са циљевима Посебног протокола и предложеним задацима. Превентивне активности креира установа у складу са анализом стања и увидом у присутност насиља у својој средини, а на основу:

Ø    Учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља;

Ø    Заступљености различитих врста насиља ;

Ø    Броја повреда;

Ø    Сигурности објекта, дворишта.

    Активности у области интервенције:

Ø    Да би интервенција у заштити деце/ученика била планирана и реализована на најбољи начин, неопходно је узети у обзир следеће критеријуме:

Ø    Да ли се насиље дешава или постоји сумња;

Ø    Где се дешава (у установи или ван ње);

Ø    Ко су актери насиља, злостављања и занемаривања;

Ø    Облик и интезитет насиља, злостављања и занемаривања.

Ø    На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и одређују поступци и процедуре.

Ø    У складу са проценом нивоа ризика доноси се одлука о начину реаговања:

Ø    Случај се решава у установи;

Ø    Случај решава установа у сарадњи са другим установама;

Ø    Случај се прослеђује надлежним установама.

    Задаци Тима су да:

Ø    Учествују у обуци за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања;

Ø    Информишу и пруже основну обуку за све запослене у школи о превенцији, препознавању и реаговању на насиље;

Ø    Координирају израду и реализацију Програма заштите ученика (превентивне активности);

Ø    Организују упознавање родитеља и ученика са Програмом о заштити ученика;

Ø    Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност ученика;

Ø    Прате и процењују ефекте предузетих мера;

Ø    Сарађују са релевантним установама;

Ø    Организују евидентирање појава насиља;

Ø    Прикупљају документацију;

Ø    Извештавају стручна тела и органе управљања.

1.1.3.      Кораци и поступци при интервенцији

Ø    Откривање

Ø    Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе

Ø    Хитна акција

Ø    Смиривање ситуације

Ø    Прикупљање информација

Ø    Консултације

Ø    Обавештавње стручне службе у школи

Ø    Консултовање са службама изван школе – у зависности од сложености ситуације

    Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању дужна је да реагује.

    Кораци у интервенцији су обавезујући!

Интервенција:

       За ефикасну интервенцију у оквиру саме установе неопходно је успоставити унутрашњу заштитну мрежу и одредити ко, када и на који начин интервенише. Уколико постоји сумња о тежим облицима насиља обавезно се укључују друге институције и тада је реч о спољашњој заштитној мрежи. Непосредни саветодавни рад са децом која трпе и чине насиље обавља психолог школе. Психолог наставља индивидуални рад са децом на измени понашања.

       Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се насиље јавља међу децом, од стране одрасле особе у школи или од стране одрасле особе ван школе:

Ø    Ситуације на првом нивоу, које се дешавају између деце, углавном решава наставник, васпитач, одељенски старешина;

Ø    На другом нивоу ситуација се решава у сарадњи са Тимом у оквиру унутрашње мреже;

Ø    На трећем нивоу неопходно је укључивање спољашње мреже.

Ø    За решавање свих облика насиља које чине одрасли над децом неопходно је укључивање Тима, директора и/или других институција.

Након откривања насиља и обављених консултација Тим доноси одлуку о предузимању акција:

Ø    Информисање родитеља/старатеља ученика (позивају се непосредно после насиља и у време консултација);

Ø    Организовање посебних програма оснаживања деце за конструктивно поступање у ситуацијама насиља;

Ø    Укључивање надлежних служби: Здравствена служба, СУП, ЦЗС (уколико је потребно).

Ø    У случајевима у којима је постојала сумња за насиље одељенки старешина, предметни наставници, стручна служба прате понашање потенцијалних учесника.

Праћење ефеката предузетих мера

     Тим за заштиту ученика од насиља у обавези је да у сарадњи са запосленима у установи и релевантним установама прати ефекте предузетих мера и активности због планирања новог циклуса Програма заштите ученика од насиља.

Потребно је пратити:

Ø    понашање детета које је трпело насиље и детета које је вршило насиље

Ø    како реагују пасивни посматрачи

Ø    шта се дешава у групи, одељењу

Ø    колико родитељи сарађују

Ø    како функционише Тим и унутрашња заштитна мрежа

Ø    колико су друге институције укључене и који су ефекти тога.

1.1.4.      Евиденција и документација

 Евиденцију води:

Ø    Одељенски старешина, наставник, васпитач

Ø    Тим–уколико се укључи у интеграцију

Ø    Стручна служба.

     У обрасце се уписује шта се догодило, ко су учесници, како је пријављено насиље, последице, исходи предузетих корака, како су укључени родитељи, стручна служба итд.

     Разредне старешине и стручна служба у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља, различита запажања о понашању деце, коментаре друге деце, родитеља, колега. Ове белешке се периодично анализирају на нивоу Тима, Одељенског и Наставничког већа и др. Тим за заштиту деце и ученика од насиља води евиденцију о случајевима насиља који захтевају њихово укључивање.

Трговина људима

Листа индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима, 2022.

Водич за примену ревидираних индикатора, 2022.

НОВО ПРОЦЕДУРЕ ОШ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“ У ОДГОВОРУ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ, НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ОШ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Top