Стручни тимови

СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ


Руководиоци разредних већа:
1.  разред – Миленка Братић 
2.  разред – Сања Стајић 
3.  разред – Ката Чучковић 
4.  разред – Виолета Учур 
5.  разред – Јелена Беседић 
6.  разред – Јелена Палавестрић 
7.  разред – Тијана Морић 
8.  разред – Бојана Божић 

Рукoвoдиoци стручних већа:
1. Стручно веће разредне наставе – Маја Динић, наставник разредне наставе
2. Стручно веће jeзика, књижевности и комуникације - Тања Тадић, наставник руског језика
3. Стручно веће математике и технологије – Миланка Вучељић, наставник математике
4. Стручно веће друштвених наука и обавезних изборних предмета – Лела Мирковић, наставник верске наставе
5. Стручно веће природних наука – Снежана Николић , наставник хемије                        
6. Стручно веће вештина – Стефан Станојевић, наставник физичког васпитања
7. Стручно веће продуженог боравка – Марјан Антић, наставник разредне наставе

Педагошки кoлeгиjyм:
1. Директор школе - Биљана Благојевић
2. Педагог школе - Сузана Николић
3. Психолог школе - Душица Трајковић
4. Руководиоци стручних већа


Стручни актив за развојно планирање:
1.  Биљана Смарс, наставник географије – координатор
2.  Биљана Благојевић, директор
3.  Сузана Николић, педагог
4.  Душан Зарић, наставник технике и технологије
5.  Гордана Бранковић, наставник разредне наставе
6.  Јована Вучељић, наставник разредне наставе
7.  Владимир Митић, представник локалне заједнице
8.  Миа Дамњановић, представник Ученичког парламента
9.  Горан Глигорић, представник родитеља


Стручни актив за развој школског програма:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Сузана Николић, педагог
3. Ксенија Дрецун, наставник руског језика
4. Нина Петровић, наставник разредне наставе
5. Огњен Томић, наставник информатике и рачунарства


Кoмиcиja за културну и jaвнy делатност школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Тамара Трифуновић, наставник српског језика и књижевности - координатор
3. Јелена Палавестрић, наставник српског језика и књижевности
4. Данијела Живанчевић, наставник музичке културе
5. Тања Ђокић, наставник ликовне културе
6. Марјан Антић, наставник разредне наставе
7. Јелена Беседић, наставник технике и технологије
8. Снежана Милић, наставник српског језика и књижевности
9. Јелена Трошић, наставник српског језика и књижевности
10. Снежана Соковић, наставник разредне наставе


Савет poдитeљa школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Маја Динић, наставник разредне наставе
3. Смењивање руководиоца разредних већа предметне наставе, по састанку


Црвени крст:
1. Наташа Јаредић, наставник разредне наставе – координатор
2. Селена Шљиванчанин, наставник енглеског језика


Пријатељи деце:
1. Драгана Крстић, наставник разредне наставе – координатор
2. Маријана Михајловић, наставник разредне наставе


Вршњачки тим:
1. Јелена Трошић, наставник српског језика и књижевности - координатор
2. Сузана Николић, педагог


Тим за самовредновање:
1. Сузана Николић, педагог – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Бојана Божић, наставник математике
4. Снежана Соковић, наставник разредне наставе
5. Маја Динић, наставник разредне наставе
6. Огњен Томић, наставник информатике и рачунарства
7. Исидора Павловић, члан Ученичког парламента
8. Лара Борисављевић, члан Ученичког парламента
9. Ана Варек, представник родитеља
10. Владимир Митић, представник локалне заједнице

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
1. Јелисавета Хрњаковић, наставник физике – координатор
2. Биљана Благојевић, директор школе
3. Сања Стајић, наставник разредне наставе
4. Горан Мутавџић, наставник разредне наставе
5. Биљана Вишњић, наставник енглеског језика
6. Миланка Вучељић, наставник математике
7. Сузана Николић, педагог
8. Тања Тадић, наставник руског језика
9. Душица Трајковић, психолог
10. Катарина Шотић Илић, представник родитеља
11. Урош Митов, представник Ученичког парламента
12. Нађа Вучуровић, представник Ученичког парламента
13. Горан Клемчић, представник локалне заједнице


Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
1. Бојана Божић, наставник математике - координатор
2. Биљана Благојевић- директор
3. Сузана Николић, педагог
4. Руководиоци свих тимова
5. Марко Тимотић, представник Ученичког парламента
6. Љиљана Јелић Латиновић, представник родитеља
7. Владимир Митић, представник локалне заједнице


Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
1. Добрила Кузмановић, наставник историје – координатор
2. Биљана Благојевић, директорка
3. Сузана Николић, педагог
4. Горан Мутавџић, наставник разредне наставе
5. Маја Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања
6. Марјан Антић, наставник разредне наставе  
7. Биљана Смарс, наставник географије
8. Данијела Живанчевић, наставник музичке културе
9. Мара Ковачевић, представник Ученичког парламента
10. Јелена Сабовљевић, представник родитеља
11. Владимир Митић, представник локалне заједнице

Тим за професионални развој:
1. Драгана Тасић Стојановић, наставник разредне наставе – координатор
2. Маја Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања
3. Невена Петровић, наставник математике
4. Наташа Јаредић, наставник разредне наставе


Тим за инклузивно образовање:
1. Душица Трајковић, психолог – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Сузана Николић, педагог
4. Ката Чучковић, наставник разредне наставе
5. Маријана Михајловић, наставник разредне наставе
6. Јелисавета Хрњаковић, наставник физике
7. Јована Вучељић, наставник разредне наставе
8. Милица Ковачевић, представник Ученичког парламента
9. Слободан Ковачевић, представник родитеља
10. Горан Клемчић, представник локалне заједнице

Ученички парламент:
1. Адријана Јовић, наставник енглеског језика – координатор


Тим за Професионалну орјентацију:
1. Нина Петровић, наставник разредне наставе - координатор
2. Душица Трајковић, психолог
3. Гордана Бранковић, наставник разредне наставе
4. Марија Шапоњић, наставник биологије
5. Миа Нешић, представник Ученичког парламента
6. Марија Радановић, представник родитеља
7. Горан Клемчић, представник локалне заједнице


Тим за међународну сарадњу:
1. Биљана Вишњић, наставник енглеског језика – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Адријана Јовић, наставник енглеског језика
4. Добрила Кузмановић, наставник историје
5. Драгана Крстић, наставник разредне наставе


Тим за маркетинг и сајт школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Тамара Трифуновић Живковић, наставник српског језика и књижевности
3. Наташа Јаредић, наставник разредне наставе


Летопис:
1. Наташа Тончев Благојевић, наставник разредне наставе
2. Миленка Братић, наставник разредне наставе


Тим за преглед педагошке документације:
1. Сузана Николић, педагог
2. Биљана Благојевић, директор
3. Одељенске старешине


Тим за израду часописа:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Снежана Милић, наставник српског језика и књижевности – координатор
3. Биљана Вишњић, наставник енглеског језика
4. Добрила Кузмановић, наставник историје
5. Наташа Тончев Благојевић, наставник разредне наставе
6. Тања Ђокић, наставник ликовне културе
7. Тијана Морић, наставник биологије
8. Виолета Учур, наставник разредне наставе
9. Драгана Тасић Стојановић, наставник разредне наставе

Top