Стручни тимови

СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ

Руководиоци разредних већа:
1.  разред – Гордана Бранковић
2.  разред – Драгана Тасић Стојановић
3.  разред – Јована Вучељић
4.  разред – Наташа Јаредић 
5.  разред – Биљана Вишњић 
6.  разред – Јелена Трошић
7.  разред – Добрила Кузмановић
8.  разред – Маја Милошевић 

Рукoвoдиoци стручних већа:
1. Стручно веће разредне наставе – Маја Динић, наставник разредне наставе
2. Стручно веће jeзика, књижевности и комуникације - Ивана Бојић Павловић, наставник енглеског језика
3. Стручно веће математике и технологије – Миланка Вучељић, наставник математике
4. Стручно веће друштвених наука и обавезних изборних предмета – Ивана Франовић, наставник верске наставе
5. Стручно веће природних наука –Марија Шапоњић, наставник биологије                        
6. Стручно веће вештина – Данијела Живанчевић наставник музичке културе
7. Стручно веће продуженог боравка – Милица Стеванић, наставник разредне наставе

Педагошки кoлeгиjyм:
1. Директор школе - Биљана Благојевић
2. Педагог школе - Сузана Николић
3. Психолог школе - Душица Трајковић
4. Руководиоци стручних већа и тимова

Стручни актив за развојно планирање:
1.  Славица Митровић, наставник технике и технологије – координатор
2.  Биљана Благојевић, директор
3.  Сузана Николић, педагог
4.  Биљана Смарс, наставник географије
5.  Виолета Учур, наставник разредне наставе
6.  Снежана Николић, наставник хемије
7.  представник локалне заједнице
8.  представник Ученичког парламента
9.  представник родитеља

Стручни актив за развој школског програма:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Сузана Николић, педагог
3. Ксенија Дрецун, наставник руског језика
4. Миленка Братић, наставник разредне наставе
5. Јована Димитријевић, наставник информатике и рачунарства

Кoмиcиja за културну и jaвнy делатност школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Миленка Братић, наставник разредне наставе
3. Јелена Палавестрић, наставник српског језика и књижевности - координатор
4. Данијела Живанчевић, наставник музичке културе
5. Тања Ђокић, наставник ликовне културе
6. Марјан Антић, наставник разредне наставе
7. Душан Зарић, наставник ТиТ
8. Гордана Бранковић, наставник разредне наставе
9. Јелена Трошић, наставник српског језика и књижевности
10. Ивана Франовић, наставник верске наставе

Савет poдитeљa школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Смењивање руководиоца разредних већа разредне наставе, по састанку
3. Смењивање руководиоца разредних већа предметне наставе, по састанку

Црвени крст:
1. Снежана Бојковић, наставник разредне наставе – координатор
2. Миланка Вучељић, наставник математике

Пријатељи деце:
1. Ивана Максић, наставник разредне наставе – координатор
2. Јована Вучељић, наставник разредне наставе

Вршњачки тим:
1. Снежана Николић, наставник хемије - координатор

Тим за инклузивно образовање:
1. Душица Трајковић, психолог – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Јелисавета Хрњаковић, наставник физике
4. Тања Ђоковић, наставник ликовне културе
5. Маријана Михајловић, наставник разредне наставе
6. Снежана Соковић, наставник разредне наставе
7. представник Ученичког парламента
8. представник родитеља
9. представник локалне заједнице

Тим за самовредновање:
1. Сузана Николић, педагог – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Бојана Божић, наставник математике
4. Милица Стеванић, наставник разредне наставе
5. Душан Зарић, наставник технике и технологије
6. Јована Димитријевић, наставник информатике и рачунарства
7. члан Ученичког парламента
8. члан Ученичког парламента
9. представник родитеља
10. представник локалне заједнице

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
1. Бојана Божић, наставник математике – координатор
2. Биљана Благојевић, директор школе
3. Снежана Соковић, наставник разредне наставе
4. Маријана Михајловић, наставник разредне наставе
5. Марија Шапоњић, наставник биологије
6. Маја Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања
7. Сузана Николић, педагог
8. Наташа Тончев Благојевић, наставник разредне наставе
9. Душица Трајковић, психолог
10. , представник родитеља
11. , представник Ученичког парламента
12. , представник Ученичког парламента
13. , представник локалне заједнице

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
1. Биљана Смарс, наставник географије - координатор
2. Биљана Благојевић- директор
3. Руководиоци свих тимова
4. представник Ученичког парламента
5. представник родитеља
6. представник локалне заједнице

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
1. Сања Стајић, наставник разредне наставе – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Јована Вучељић, наставник разредне наставе 
4. Јелисавета Хрњаковић, наставник физике
5. Александар Лалевић, наставник математике
6. представник Ученичког парламента
7. представник родитеља
8. представник локалне заједнице

Тим за професионални развој:
1. Тања Тадић, наставник руског језика – координатор
2. Стефан Станојевић, наставник физичког и здравственог васпитања
3. Марјан Антић, наставник разредне наставе
4. Виолета Јорданов, наставник енглеског језика

Ученички парламент:
1. Виолета Јорданов, наставник енглеског језика – координатор

Тим за Професионалну орјентацију:
1. Јелисавета Хрњаковић, наставник физике - координатор
2. Душица Трајковић, психолог
3. Горан Мутавџић, наставник разредне наставе
4. Јелена Палавестрић, наставник српског језика и књижевности
5. представник Ученичког парламента
6. представник родитеља
7. представник локалне заједнице

Тим за међународну сарадњу:
1. Биљана Вишњић, наставник енглеског језика – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Ивана Бојић Павловић, наставник енглеског језика
4. Добрила Кузмановић, наставник историје
5. Сања Стајић, наставник разредне наставе
6. Славица Митровић, наставник технике и технологије
7. Јелена Трошић, наставник српског језика и књижевности

Тим за маркетинг и сајт школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Тамара Трифуновић Живковић, наставник српског језика и књижевности и библиотекар
3. Наташа Јаредић, наставник разредне наставе

Летопис:
1. Тамара Трифуновић Живковић, наставник српског језика и књижевности и библиотекар
2. Тања Тадић, наставник руског језика

Тим за преглед педагошке документације:
1. Сузана Николић, педагог
2. Биљана Благојевић, директор
3. Одељенске старешине

Тим за израду часописа:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Снежана Милић, наставник српског језика и књижевности – координатор
3. Биљана Вишњић, наставник енглеског језика
4. Добрила Кузмановић, наставник историје
5. Наташа Тончев Благојевић, наставник разредне наставе
6. Тања Ђокић, наставник ликовне културе
7. Драгана Тасић Стојановић, наставник разредне наставе
8. Виолета Учур, наставник разредне наставе

Top