Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим помаже у успостављању и функционисању интерног система квалитета у установи. Интерним системом квалитета установе су обухваћене све активности и мере које предузимају постојећи стручни органи, тимови и педагошки колегијум ради обезбеђивања бољег квалитета рада установе. У складу са наведеним, Тим се стара о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе, прати остваривање школског програма, стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција, вреднује резултате рада наставника/стручног сарадника, прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих. Поред наведеног, Тим кроз своје предлоге и мере доприноси унапређивању  квалитета и развоја установе, а све у циљу унапређивање образовно-васпитног, васпитног рада и подизање угледа установе.

Чланови тима за школску 2023/24. годину су:
1. Биљана Смарс, наставник географије - координатор
2. Биљана Благојевић- директор
3. Руководиоци свих тимова
4. представник Ученичког парламента
5. представник родитеља
6. представник локалне заједнице

Пројекти у нашој школи:

„И Францика има таленат“

Циљ пројекта: мотивисање ученика да искажу своје таленте
Време реализације: фебруар – јун 2022. године
Носиоци пројекта: наставници ликовне и музичке културе, други чланови жирија према договору и одлуци директора школе
Учесници у пројекту: сви ученици који желе да покажу своје таленте
Кратак опис: Након формирања стручног жирија, који се састоји од најмање три члана, ученици се пријављују на аудицију. После неколико елиминационих кругова најталентованији ученици пласирају се у финале такмичења, које се одржава на крају школске године. Финално такмичење буде организовано у посебном термину уз свечано представљање кандидата. Посебно за последњи круг такмичења у састав жирија улазе и директор школе, као и један представник родитеља. Такође, финални круг одвија се уз присуство публике. Поред мотивације за наставак неговања талента који поседује, победник добија и симболичну награду.

„Дан розе мајице“

Циљ пројекта: обележавање Светског дана борбе против вршњачког насиља
Време реализације: фебруар 2022. године
Носиоци пројекта: Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, одељењске старешине, предметни наставници, наставници у продуженом боравку, стручни сарадници, директор школе
Учесници у пројекту: сви ученици и запослени у Школи
Кратак опис: Сви ученици заједно са својим одељењским старешинама осмишљавају и реализују активност којом ће обележити овај датум. Такође, учешће узимају стручни сарадници који на неки пригодан начин обележавају овај дан. Тога дана сви учесници пројекта и читав школски амбијент буду обележени розе бојом, као симбол подршке борби против вршњачког насиља. Израдиће се панои, носиће се розе гардероба и разни други модни додаци у розе боји. Одељењске старешине ће реализовати радионице које промовишу толеранцију, позитивну комуникацију, пријатељстви и др.

Часопис „Сонет“

Циљ пројекта: промовисање успеха, талената, постигнућа ученика и запослених у Школи, развијање културе читања и писменог изражавања код ученика
Време реализације: током школске године
Носиоци пројекта: Тим за израду часописа
Учесници у пројекту: сви ученици и запослени у Школи, према договору и способностима литерарног, ликовног и културног изражавања, према заслугама и постигнутим успесима
Кратак опис: часопис излази два пута током школске године, у децембру пред Дан школе и у јуну, по завршетку наставне године. Чланови Тима ће током године прикупљати материјал према актуелним темама у школи и окружењу, те исти селектовати и представити у школском часопису, који се налази у архиви Школске и Народне библиотеке.

„Сачувај дрво – рециклирај“

Циљ пројекта: подстаћи свест о значају рециклаже у очувању животне средине
Време реализације: током школске године
Носиоци пројекта: наставнице биологије и ученици
Учесници у пројекту: сви заинтересовани ученици и запослени
Кратак опис: Ученици ће током године сакупљати стару хартију која представља секундарну сировину која је најпогоднија и највреднија за рециклажу. Развијаће свест о значају рециклаже папира чиме се знатно смањује негативан утицај на животну средину кроз смањену количину отпада на депонијама, смањену емисију метана, који појачава ефекат стаклене баште, и очување шума. Такође ће развијати и предузетничку компетенцију.

„Укључи ме и ја ћу научити"

Циљ пројекта: унапређивања сарадње у односу родитељ – школа ради развоја демократичности, квалитета образовно – васпитног процеса и подстицање родитеља као активних партнера у раду школе.
Време реализације: октобар – мај
Носиоци пројекта: Разредно веће 2. разреда
Учесници у пројекту: наставници и родитељи
Кратак опис: рад са родитељима ће бити организован кроз радионице различитог садржаја које ће пружити подршку развоју родитељских компетенција, а у циљу подстицања напретка и самосталности ученика.

„Читалачки клуб BOOKИРАНИ“

Циљ пројекта: Основни циљ овог пројекта је развијање и јачање читалачких компетенција код ученика уз уочавање важности и значаја читања за лични развој појединца.
Време реализације: током школске године
Носиоци пројекта: школски библиотекар Тамара Трифуновић Живковић, наставници српског језика, учитељи
Учесници у пројекту: сви ученици
Кратак опис: Пројекат се реализује у школи укључивање ученика у различите активности које имају за циљ унапређивање читалачких компетенција ученика (радионице у вези са креативним писањем и различитим врстама читања, часови обраде лектире, квизови, обележавање значајних датума, учешће у акцијама које промивишу читање). Пројекат промовише читалачку културу и истиче значај библиотеке у школском систему.

Међународни пројекат CRIMSON through Debate to become global Citizens

Циљ пројекта: Основни циљ овог пројекта је размена добре праксе у коришћењу дебате у настави како на часовима енглеског језика тако и на другим часовима. Вођење дебате развија комуникацију, јача критичко размишљање и вештине аргументованог брањења става.
Време реализације: током школске године
Носиоци пројекта: директор школе Биљана Благојевић, координатор пројекта Биљана Вишњић, Наставница енглеског језика Адријана Јовић, наставница историје Добрила Кузмановић, библиотекар школе Тамара Трфуновић Живковић
Учесници у пројекту: чланови секције и ученици шестог, седмог и осмог разреда
Кратак опис: Међународни пројекат CRIMSON through Debate to become global Citizens одобрен је од стране организације Еразмус+ у оквиру Школских партнерстава за размене у септембру 2020. године у трајању од две године. Због епидемиолошке ситуације пројекат је продужен за још годину дана. Координатор овог пројекта је ОШ „Франце Прешерн“ из Марибора. Осим наше школе, партнери су и школе из Турске и Грчке.

„ДА, позитивном родитељству, НЕ, телесном кажњавању деце“

Циљ пројекта: подстаћи свест код родитеља о лошим последицама телесног кажњавања деце, пружити увид у ненасилно решавање конфликтних ситуација на релацији родитељ – дете
Време реализације: прво полугодште
Носиоци пројекта: наставник разредне насатве Наташа Тончев Благојевић и педагог Сузана Николић
Учесници у пројекту: родитељи ученика 1. разреда
Кратак опис: обука се реализује у школи, у оквиру пројекту „Права детета у политикама и пракси“, а у организацији Центра за права детета. Реализује се у зависности од ситуације, уживо или путема платформе за реализацију наставе на даљину. Циљна група је 60 родитеља ученика 1. разреда. У плану је да се ППТ презентација истакне и на сајту ГО Раковица.

„Да и малци буду велики зналци“

Циљ пројекта: популаризација науке и продубљивања стечених знања у нижим разредима, размене искустава добре праксе наставника разредне и предметне наставе, развијања међупредметних компетенције, као и повезивања школа и ученика у оквиру ГО Раковица кроз заједничка интересовања и љубав према науци.
Време реализације: током школске године.
Носиоци пројекта: пројекат је покренула наставница биологије Тијана Морић уз помоћ наставница разредне наставе у ОШ „Бранко Ћопић“ Драгане Николић и предметне наставе у ОШ „Франце Прешерн“: хемије Снежане Николић, физике Јелисавете Хрњаковић и биологије Марије Шапоњић.
Учесници у пројекту: носиоци пројекта и ученици основних школа ГО Раковица.
Кратак опис: обука се реализује у основним школама ГО Раковица у зависности од ситуације, уживо или путем платформи за реализацију наставе на даљину. Пројекат повезује ученике, наставнике и учитеље који деле заједничка интересовања и љубав према науци и одрживом развоју.
Циљну групу чине ученици основних школа, њихови родитељи, учитељи и наставници који деле љубав према науци.

„Бесплатне школе спорта“

Циљ пројекта: Основни циљ је омогућити деци млађег школског узраста (ученици  од 1. до 4. разреда) да се баве спортским активностима, за које се определе, у оквиру додатних наставних и тренажних процеса у београдским основним школама, на територији Градских Општина.
Време реализације: током школске године.
Носиоци пројекта: Министарство омладине и спорта, Републике Србије, Град Београд –Секретаријат за спорт и омладину, Београдска асоцијација за школски спорт, Радна група у саставу: Менаџер пројекта: Проф. др Александар Јанковић; организатори пројекта: проф. др Весна Ћилерџић, проф. др. Дејан Сузовић.
Учесници у пројекту: ученици од 1. до 4. разреда,
Кратак опис: спортске активности заступљене у Пројекту су спортови засновани на базичним спортовима и традиционалним спортским интересовањима млађег школског узраста на територији Београдских општина: фудбал, кошарка, рукомет, одбојка, атлетика, спортска гимнастика, плес и борилачке вештине (карате, џудо, рвање и бокс).

„Фебруар – месец професионалне оријенатцијеˮ

Циљ пројекта: Основни циљ је упознати ученике од 5. до 8. разреда са средњим школама, образовним профилима и будућим занимањима. Такође, идеја је да се на овај начин родитељи ученика укључе у рад школе, тако што ће представити своја занимања. Занимања могу бити предстваљена путем аудио и видео снимака или уживо на часовима.
Време реализације: фебруар/током школске године у складу са могућностима,
Носиоци пројекта: одељењске старешине, стручна служба, родитељи ученика,
Учесници у пројекту: ученици од 5. до 8. разреда, родитељи ученика, одељењске старшине, стручна служба
Кратак опис: ученицима је доступна презентација о средњим школама на територији Београда, као и о актуелним занимањима. Током фебруара на часовима одељењског старешине реализују се по две активности у којима ученици представљају занимања кроз паное, видео презентације, мапе ума и др. Током школске године реализују се радионице професионалне оријентације петофазног модела за ученике 7. и 8. разреда.

„Васкршњи базар“

Циљ пројекта: Основни циљ је да ученици кроз украшавање и продају различитих предмета и симбола везаних за Васкрс развијају предузетнички дух, тимски рад, сарадњу, креативност и др.
Време реализације: април
Носиоци пројекта: одељењске старешине, ученици,
Учесници у пројекту: ученици од 1. до 8. разреда, одељењске старшине,
Кратак опис: ученици заједно са својим одељењским старешинама израђују различите предмете који симболизују Васкрс, продају их на Базару и новац прикупљен на истом се користи за куповину наставних средстава.

Идеје активности за текућу школску годину:

„Танграм“ – математичка игра

Таком маја – месеца математике планирано је да се организује такмичење по одељењима у склапању танграма. У овом такмичењу учествоваће ученици од 1. до 8. разреда. Ученици ће се прво такмичити по разредима, а онда ће се најбољи из сваког разреда такмичити по циклусима образовања, односно од 1. до 4. разреда и од 5. до 8. разреда.

„Седмица тематског планирања“ – обележавамо Васкрс (18 – 21. 4 .2022.)

Српски, руски и енглески језик – обичаји, песме, проза о Васкрсу
Математика – појам елипсе (као симбола јајета)
Физика – одређивање свежине јајета и пример „Теслиног јајета“
Хемија – хемијски састав јајета
Историја – израчунавање датума васкрса
Географија – васкршњи обичаји у свету
Биологија – јаја у здравој исхрани
Техника и технологија, грађанско васпитање – прављење држача за јаја и других симболичних предмета за Васкршњи базар
Ликовна култура – осликавање Васкршњих јаја
Музичка култура – певање песама са тематиком Васкрса
Физичко и здравствено васпитање – организација трке ученика с јајетом у кашици
Верска настава – обрада Васкрса кроз верске обичаје
Разредна настава – осликавање јаја и припрема других симболичних предмеза за Васкршњи базар
Продужени боравак – организација турнира туцања јајима

Top