Стручни актив за развојно планирање

       Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, Ученичког парламента и Савета родитеља.

У текућој 2023/2024. години, актив чине следећи чланови:
1. Славица Митровић, наставник технике и технологије – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Сузана Николић, педагог
4. Биљана Смарс, наставник географије
5. Виолета Учур, наставник разредне наставе
6. Снежана Николић, наставник хемије
7. представник локалне заједнице
8. представник Ученичког парламента
9. представник родитеља

Развојни циљеви – потребе и приоритети

Основни циљ и приоритети рада Стручног актива за развојно планирање представља  афирмативни развој целокупног образовно - васпитног процеса (област наставе и учења),  развијање и унапређивање квалитета сарадње са родитељима, као и савремена настава усмерена функционалном знању (примена савремених наставних средстава у настави, опремање ентеријера и екстеријера школе, пружање  подршке свим ученицима у складу са њиховим развојним и узрасним потребама, а нарочито ученицима из осетљивих група, као и ученицима са изузетним способностима).

 

Деловање Стручног актива за развојно планирање је усмерено на праћење реализације разноврсних активности чланова наставничког већа и стручних сарадника предвиђених  Школским развојним планом које унапређују лични, професионални и социјални развој ученика, као и  целокупан образовно-васпитни рад школе.

У циљу квалитетнијег и свеобухватнијег рада актива, неопходна је добра координација са постојећим тимовима и стручним већима у школи. Стручни актив за развојно планирање остварује сарадњу са Тимом за инклузивно образовање, Тимом за самовредновање, Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тимом за професионалну оријентацију, разредним и стручним већима по областима, као и стручним сарадницима. Стручни актив прати реализацију свих конструктивних активности које доприносе угледу и афирмацији наше школе.  

Са циљем да се унапреди квалитет рада Школе, односно остваре стандарди квалитета, у року од пет година унапређује се рад, односно спроводе промене у следећим областима:

Акциони план школе израђен је на основу стандарда вредновања квалитета установе у складу са Законом о основном образовању и васпитању (члан 26). Приоритетне области обухваћене Развојним планом школе за период од 2018. до 2023. године уврштене су у Акциони план под ставком Друга питања од значаја за развој школе (члан 26. став 13. Законом о основном образовању и васпитању) и то су:

  •  Повећање угледа и промоција школе (област ЕТОС) 
  •  Унапређење квалитета наставе (област Настава и учење)
  •  Пружање подршке ученицима у процесу учења (област Подршка ученицима)
  •  Развијање материјално - техничких услова за реализацију наставе и учења (област Ресурси)

За израду Акционог плана, односно дефинисања специфичних циљева и планираних активности послужиле су нам SWOT анализа, извештаји о самовредновању, извештај комисије за спољашње вредновање квалитета рада установе из 2013. године, мисија и визија школе, као и препознате потребе и приоритети школе за наредни петогодишњи период. Акциони план садржи специфичне циљеве, план и носиоце активности, изворе финансирања, време реализације, показатеље остварености, као и евалуацију, односно критеријуме и мерила за вредновање планираних активности.

Наша пословна филозофија – мисија и визија

Школа помаже у формирању морално здраве, духовно јаке, толерантне и хумане личности отворене за нова сазнања и допринос личној и професионалној афирмацији и друштвеној заједници. Нашу школу видимо као установу у којој се мисли и ствара, која иницира, организује и промовише добар наставни кадар, образоване и васпитане младе људе, добру сарадњу са родитељима, као и са локалном заједницом. Наша школа је место где се радо окупљамо.

Top