Тим за професионални развој

Тим за професионални развој

Тим за професионални развој чине:

1. Тања Тадић, наставник руског језика – координатор
2. Стефан Станојевић, наставник физичког и здравственог васпитања
3. Марјан Антић, наставник разредне наставе
4. Виолета Јорданов, наставник енглеског језика

Наставници, стручни сарадници и директор дужни су да систематично прате, вреднују и анализирају свој образовно-васпитни рад, компетенције, напредовање и професионални развој.

Професионални развој се обезбеђује кроз континуирано учествовање у различитим облицима стручног усавршавања, како ван установе, тако и унутар исте, а који су јасно дефинисани Законом о основама система образовања  васпитања, Правилником о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја и Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника, осносно интерним документом школе (Документ о вредновању професионалног развоја наставника и стручних сарадника у ОШ „Франце Прешерн Београд“).

План и програм рада

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
 IX  Упознавање чланова Наставничког већа са планом
професионалног развоја и обавезом сталног стручног
усавршавања
 тим, стручна већа и
стручни сарадници
 XI

 Упознавање чланова Наставничког већа са
Правилником о сталном стручном усавршавању и
напредовању у звање наставника, стручних
сарадника и васпитача

Прикупљање информација, анализа и усаглашавање
података о досадашњем стручном усавршавању
наставника и стручних сарадника

Подношење извештаја о реализованим активностима
професионалног развоја

 тим, педагог
 I

 Вођење евиденције о професионалном развоју
запослених

Израда полугодишњег извештаја

 тим, наставници,
електронска база
 IV

 Анализа индивидуалног плана професионалног
развоја и стручног усавршавања

Подношење извештаја о реализованим активностима
професионалног развоја

 тим, наставници,
Педагошки колегијум
 VI

 Анализа угледних и огледних часова 

Израда плана индивидуалног професионалног развоја
за школску 2022/2023. годину

Евалуација и подношење извештаја о раду Тима

 тим, наставници,
Педагошки колегијум
 VIII

 Подела задужења у оквиру Тима 

Израда плана рада Тима за школску 2022/2023.
годину

 тим, стручни сарадници

                                                                                    Координатор: Драгана Тасић Стојановић   

Top