Правилници

Правилници

Правилник о заштити и безбедности ученика ОШ „Франце Прешерн“

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика ОШ „Франце Прешерн“ - НОВО

Правила понашања ученика, запослених и родитеља у ОШ ''Франце Прешерн''

Правилник о употреби личних мобилних уређаја ученика у школи - НОВО

Пословник о раду Ученичког парламента ОШ „Франце Прешерн“

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању - НОВО

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Правилник о избору ученика генерације у ОШ "Франце Прешерн"

Правилник о избору спортисте генерације у ОШ "Франце Прешерн"

Лице задужено за заштиту података личности је секретар школе Горан Јоксимовић, тел. 011/ 3581-528
Обавештење о лицу за заштиту података личности и правима лица на које се подаци односе

Top