Тим за инклузивно образовање

Чланови тима за инклузивно образовање током школске 2023/24. године:

1. Душица Трајковић, психолог – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Јелисавета Хрњаковић, наставник физике
4. Тања Ђоковић, наставник ликовне културе
5. Маријана Михајловић, наставник разредне наставе
6. Снежана Соковић, наставник разредне наставе
7. представник Ученичког парламента
8. представник родитеља
9. представник локалне заједнице

            Циљ инклузивног образовања је унапређивање квалитета живота деце/ученика са потешкоћама, талентоване деце као и деце из социлано маргинализованих група, подстицање развоја све деце уз девизу ''школа по мери детета''.

Задаци тима за инклузивно образовање:

Ø  Доношење плана и програма рада

Ø  Организовање активности на основу програма

Ø  Сарадња са Интерресорном комисијом

Ø  Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама и потребазa додатном подршком

Ø  Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а и евалуација

Ø  Вредновање остварености и квалитета програма рада

Ø  Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика

Ø  Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју

Ø  Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју

Ø  Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног усавршавања наставника

            Током школске 2021/2022. године наставиће се сарадња са Средњом занатском школом „Петар Лековић“у виду подршке стручњака из те школе-дефектолога, као и претходне године.

 Годишњи план рада Тима за инклузивно образовање

План подршке за даровите ученике

Циљ подршке даровитим ученицима је развијање и/или неговање специфичних способности, које омогућавају брже и лакше стицање неке вештине, проширивање видика и склоности ка сопственом развоју и усавршавању, као и високо постигнуће успеха на одређеном пољу.

Основна школа „Франце Прешерн“, остварила је у школској 2019/2020. години сарадњу са Филозофским факултетом у Београду, Институтом за психологију, кроз учешће у фокус-групи кционог истраживања о изради индивидуализованог образовног плана за даровите ученике. Представљене су предности/добити, као и проблеми/недостаци са којима се наставници и стручни сарадници суочавају у примени ИОП-а 3.

Повод и покретач за рад са даровитим ученицима је њихова посебност, мотивација и испуњено време на часу. У раду ће бити представљен пример рада са учеником чија свестраност заслужује посебну пажњу.

У школи, поред законских оквира према којима ученик са изузетним способностима који стиче основно образовање и васпитање, има право на проширени, односно продубљени програм рада по ИОП-у, у смислу проширивања и продубљивања садржаја учења (члан 2. Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање ("Сл. гласник РС", бр. 74/2018), има етичку и моралну обавезу да идентификује способности ученика и каналише их ка постизању одређеног циља.

Принципи које треба користити у наставном процесу у раду са даровитим ученицима су:

Ø  Задовољење мотива интелектуалне радозналости;

Ø  ИОП са обогаћеним и проширеним програмом;

Ø  Омогућити ученику простор и материјал за истраживачки рад;

Ø  Интеракција између ученика и ментора пуна флексибилности, некритичности, мотивације и узајамног поштовања;

Ø  Неговање различитости приступа и решења у сложености задатака;

Ø  Неговање доследности код ученика који своје способности показују у одређеним тренуцима, а по природи су ненаметљиви и повучени;

Ø  Развијање код ученика стваралаштво у раду;

Ø  Подстицање мотивације код ученика путем честих охрабривања, похвала, награда за пређени ниво у решавању задатака;

Ø  Неговање вршњачке подршке током рада са даровитим учеником.

План подршке даровитим ученицима

Активности:

Дај ми реч да је насликам

Правилници и упутства:

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ

 УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ИОП-а

Обрасци за израду ИОП-а

Приручници:

Велики - мали

Збирка примера инклузивне праксе

Приручник за планирање и писање ИОП-а

Приручник о дислексији

Top