Правилници

Правилници

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика ОШ „Франце Прешерн“:

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању ОШ „Франце Прешерн“:

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Правилник о избору ученика генерације у ОШ "Франце Прешерн":

Правилник о избору ученика генерације

Top